شعبه ی جدید فروشگاه نظیفه در فروشگاه فرهنگیان شعبه صدف افتتاح شد